1. Reikšmės 
1.1 “įmonė” – UAB Purepro LT, EasyDNA LT.
1.2 “Klientas” yra privatus asmuo, užsisakantis įmonės tiekiamas DNR tyrimų paslaugas, kuris nesudaro su įmone verslo, profesinių ar viešųjų paslaugų sutarčių.
1.3 “Paskirtasis asmuo” yra dokumentuose nurodytas asmuo, kuris gaus testo rezultatus.
1.4 “Mėginių paėmėjas” yra asmuo, paimantis mėginį.
1.5 “Paslauga” yra viena ar daugiau siūlomų DNR tyrimų paslaugų.
1.5.1 “Standartinė paslauga” yra laiko trukmė, apimanti DNR testo medžiagos gavimą, analizavimą ir testo rezultatų pateikimą.
1.5.2″Express paslauga” yra greitoji standartinės paslaugos versija.
1.5.3 “Globos grandinė” yra procesas, apimantis, laiką nuo mėginio paėmimo iki jo pristatymo į Įmonės laboratoriją, kurio metu atsakingi asmenys arba specialistai gali garantuoti paimto mėginio vientisumą ir grynumą.
1.5.4 “Namuose atliekamas testas” yra, bet koks Standartinės ar Express paslaugos testas, kuris nėra oficiali paslauga. Namuose atliekamas testas skirtas atvejams, kai rezultatai nebus naudojami teisme ar, bet kokiems kitiems oficialiems tikslams. Mėginio paėmimą atlieka pats klientas.
1.6 “Paslaugų užsakymas” yra veiksmas telefonu, gyvai, laišku, elektroniniu laišku, paslaugos užsakymo forma ar kitokiu būdu užsisakant Įmonės paslaugas.
1.7 “Kaina” tai kaina pateikta Įmonės kainų sąraše.
1.8 “Rinkinys” yra DNR mėginio paėmimo rinkinys, kurį  Įmonė suteikia Klientui.
1.9 Visos sutartys, į kurias yra įtraukti ir kiti asmenys (be Kliento) turi būti bendros ir atskiros.
2. Šių terminų ir sąlygų taikymas
2.1 Šie terminai ir sąlygos privalo galioti visų kitų terminų ir sąlygų išlygoms, kad ir kokias jas Klientas pateiktų, bet kokiu susitarimu, pirkimu, patvirtinimu ar panašiu dokumentu. Joks Įmonės veiksmas negali byloti apie Kliento sąlygų patvirtinimą. Jei Klientas pateikių kokių nors terminų ir sąlygų, Įmonės terminai ir sąlygos turi būti laikomi pirminiais Įmonės naudai.
2.2 Visi Paslaugų užsakymai turi būti laikomi Kliento pasiūlymu pirkti Paslaugas laikantis šių terminų ir sąlygų. Įmonė negali būti laikoma pripažinusia, bet kokį pasiūlymą, kol Klientas nesumokėjo už užsakytas Paslaugas.
2.3 Paslaugų pripažinimas gali būti laikomas patvirtintu, kuomet Klientas užmoka už Paslaugas.  Mokestis už paslaugas yra laikomas įtikinamu Kliento sutikimo su šiais terminais ir sąlygomis įrodymu. Išsiųstas elektroninis laiškas patvirtina Užsakymą ir tai reikš, jog Rinkinys bus išsiųstas.
3. Sąvokų ir sąlygų apimtis
3.1 Tik sąlygos, nurodytos šiuose terminuose ir sąlygose, gali būti laikomos dalimi ar formuoti terminus ir sąlygas, išskyrus:
3.1.1 Išskirtiniai terminai ir sąlygos, raštu sutarti tarp Kliento ir generalinio direktoriaus ar generalinio direktoriaus nurodytos sąlygos
3.1.2 generalinio direktoriaus arba jo paskirtų atsakingų asmenų raštu pasirašytos išskirtinės sutartys .
3.2 Niekas šiuose terminuose ir sąlygose negali varžyti ar išskirti Įmonės atsakomybę už:
3.2.1 mirtį ar sužeidimą, kurį sukėlė Įmonės ar jos, tuo metu dirbančių, darbuotojų aplaidumas.
3.2.2 bet kokia kita atsakomybė, nuo kuriuos negalima atsiriboti dėl įstatymų.
3.3 Šie terminai ir sąlygos nevaržo Kliento kaip vartotojo įstatyminių teisių.
3.4 Jei kuri nors šių terminų ir sąlygų dalis būtų laikoma negaliojančia ar bepretekste jokiu legaliu būdu, likusi terminų ir sąlygų dalis nuo to nenukentės ir bus laikoma galiojančia.
3.5 Išskyrus aukščiau esantį 3.1 punktą, abi šalys sutinka, kad šie terminai ir sąlygos apima visą susitarimą tarp šalių ir Klientas nesiremia jokiais žodiniais ar raštiškais sutikimais, sudarytais Įmonės ar įmonės darbuotojų, ar įmonės agentų.
4. Įmonės atsakomybės
4.1 Įmonė užtikrina, jog testavimus atliks tik  ISO 17025 ir/ar AABB akredituotose laboratorijose. Įmonė garantuoja, jog tyrimai nebus atliekami laboratorijose, neturinčiose šių akreditacijų.
4.2 Įmonė dės visas pastangas, kad Paskirtas asmuo testo rezultatus gautų per numatytą paslaugų laiką. Paslaugų laikas, yra laikas nuo to momento, kai į laboratoriją yra atvežamas mėginys.
4.3 Įmonė išsiųs DNR mėginių rinkinį paštu arba klientui paprašius kitu būdu. Siuntimo kaina yra įtraukta į bendrą tyrimo kainą. Įmonė neatsako už vėlavimą dėl pašto sistemos. Klientas pats turi pranešti įmonei, jei jam siųstas DNR mėginių rinkinys nebuvo pristatytas.
4.4 Jei (ne dėl kliento kaltės) naujai pristatytas DNR mėginio paėmimo rinkinys ar sterilios pakuotės buvo pažeistos, naują rinkinį suteiks Įmonė nemokamai. Rinkiniais su defektais turi būti grąžinti įmonei Kliento sąskaita.
4.5 Įmonė suteiks vieną Rinkinį vienam užsakymui. Papildomi Rinkiniai kainuos papildomai.
4.6 Jei mėginiai ne dėl Įmonės kaltės netiks testavimui dėl per mažo DNR kiekio ar užteršto pavyzdžio, tokiu atveju reikės sumokėti pertestavimo mokestį (70€, nuo kiekvieno pakartotino mėginio). Jei yra vykdomas nestandartinis testas (alternatyvus DNR mėginys), kainos bus taikomos atitinkamai pagal to testo kainą, nurodytą kainyne.
4.7 Klientas supranta ir sutinka, jog įmonė negarantuoja užbaigtumo DNR tikslių giminystės ryšių nustatymo teste. Nėra įmanoma nuspėti galutinį rezultatą, kol testas nėra atliktas. Įmonė negalės atlyginti nuostolių klientams, kurių giminystės testai neinformatyvūs.
4.8 Klientas suvokia, kad nors ir Įmonės atliekami testai yra itin tikslūs, kaip ir bet kokiame laboratoriniame tyrime įmanoma klaida ar netikslumas. Todėl Klientas pripažįsta ir sutinka, jog jam pareikalavus atlyginti nuostolius dėl patirtos žalos dėl Įmonės aplaidumo žala negali viršyti atlikto testo kainos ir nei vienas Įmonės darbuotojas negali būti laikomas kaltu dėl patirtos žalos. Klientas Įmonę apie klaidą privalo informuoti per 30 dienų nuo testo rezultatų gavimo elektroniniu ar  registruotu paštu.
4.8.1 Bet kokia atsakomybė ribojama iki sumos, sumokėtos už pasirinktą Paslaugą.
4.9 Įmonė neatsakinga už padarinius kilusius dėl testo duomenų reportavimo numatytajam asmeniui ar bet kokiam kitam atsakingam asmeniui, nebent būtų įrodytas Įmonės aplaidumas.
4.10 Įmonė neatsakinga už vėlavimus ar nesėkmes, jei tai įvyksta dėl šių ir panašių veiksmų: potvynis, sausra, audra, karas, streikas, vidinių sistemų tinklo gedimai, gaisras, sporogimas, terorizmas ar bet koks kitas panašus įvykis, nutikęs ne dėl Įmonės veiksmų.
4.11 Remiantis duomenų apsaugos įstatymu, Įmonė gaus, naudos ir skleis Kliento informaciją tik tam, kad galėtų vykdyti savo Sutarčių įsipareigojimus Klientui. Klientas turi teisę gauti savo asmeninės informacijos, kurią turi Įmonė, kopiją per 30 kalendorinių dienų.
4.12 Įmonė pasilieka teisę atsisakyti suteikti paslaugas, jei ji turi informacijos, kad:
4.12.1 biologiniai pavyzdžiai buvo ar bus paimti nelegaliai
4.12.2 rezultatai bus panaudoti nelegaliam, nemoraliam, netinkamam ar neetiškam tikslui. Įmonė taip pat pasilieka teisę neteikti paslaugų, jei:
4.12.3 yra kilęs konfliktas su jau esančiu Klientu
4.12.4 Įmonės Paslaugų kokybė bus sukompromituota
4.12.5 ar ji turi pagrįstų priežasčių atsisakyti suteikti paslaugas.
4.13 Testo rezultatai bus pateikti numatytąjam asmeniui bei, bet kuriam asmeniui, su kurio DNR buvo dirbta. Taip pat žiūrėti 4.14 straipsnį žemiau.
4.14 Raštu rezultatas bus išsiųstas numatytąjam asmeniui elektroniniu paštu arba kitu jam priimtinu būdu. Klientui pareikalavus, įmanoma gauti kopiją paštu už papildomą kainą.
4.15 Elektroniniu paštu siunčiami DNR atsakymai yra užkoduojami slaptažodžiu. Slaptažodis Klientui siunčiamas sms žinute, Sutikimo formoje nurodytu mob. telefonu
4.16 Įmonė pasilieka teisę išduoti rezultatus ar juos aptarti su:

(a) visais testuotais asmenimis;
(b) jeigu testuotasis yra vaikas, jo motina ar kitu teisiškai atsakingu asmeniu, jei Numatytasis asmuo testų rezultatų neperdavė testuotiesiems asmenims.
4.17 Įmonė visada siekia suteikti aukštos kokybės paslaugas. Jei Klientas yra nepatenkintas gautomis paslaugomis, jis turi pateikti skundą įmonei raštu.
4.18 Įmonė dės visas pastangas peržvelgti, bet kokį skundą greitai ir išdėstyti savo nuomonę Klientui. Įmonė padarys viską, kad išspręstų visus nusiskundimus. Galutinis sprendimas priklauso administracijai.
4.19 Visi klientų gauti DNR mėginiai bus nedelsiant testuojami laboratorijoje. Jei mėginiai yra siunčiami kitokia nei paprasta tvarka, papildomas mokestis turi būti taikomas. Tai turi būti nuspręsta prieš rezultatų atidavimą.
5. Kliento atsakomybės
5.1 Klientas privalo užtikrinti dokumentų grąžinimą. Jei dokumentai negrąžinami visiškai užpildyti, Įmonė negalės vykdyti savo įsipareigojimų ir tokiu atveju nebus atsakinga Klientui iki tol kol dokumentai nebus grąžinti.
5.2 Jei dėl Kliento ar jo parinkto DNR mėginio paėmėjo kaltės dokumentai nėra grąžinami, Įmonė yra priversta nutraukti Paslaugos užsakymą. Įmonė pasilieka teisę skirti administracinį 52 Eur. mokestį ir jį nuskaičiuoti nuo sumos, kuri bus grąžinta.
5.3 Klientui pareikalavus Įmonė stengsis suteikti kuo daugiau informacijos apie jos suteikiamas Paslaugas ir sudaryti kuo aiškesnį testo galimybių vaizdą, bet Klientas pats privalo nuspręsti ar Įmonės tiekiamos paslaugos jam yra tikslingos ir, jei būtina, Įmonė pataria užsakant testą pasitarti su teisininkais.
5.4 Klientas yra atsakingas už tai, kad tiriamasis mėginys būtų įgytas legaliai.
5.5 Klientas prisiima visą atsakomybę už mėginius, kuriuos perduoda Įmonei. Skundų, nuostolių ar žalos trečiųjų šalių asmenims, kuomet DNR buvo paimtas nelegaliai, atveju, atsako Klientas.
5.6 Įmonė primygtinai pataria, kad Klientas pasikonsultuotų su nepriklausomu teisininku prieš naudodamas DNR, kuris yra kitų asmenų, bet ne jo pačio.
5.7 Įmonė neatsakinga už DNR mėginių paėmimą namų sąlygomis, tai yra pačio Kliento atsakomybė. Tokio DNR tyrimo atsakymas yra skirtas tik asmeniniam žinojimui.
5.8 Klientas privalo užtikrinti, kad visa informacija suteikta pildant Paslaugų užsakymo formas yra teisinga, kad kreditinės/debetinės kortelės, kuriomis buvo užmokėta, priklauso Klientui (arba jie turi savininko leidimą naudotis kortele), ir kad kortelėje yra pakankamai lėšų padengti Paslaugos išlaidoms. Įmonė pasilieka teisę patikrinti tokias korteles prieš patvirtindama Paslaugos užsakymą.
5.9 Klientas garantuoja suteikti Įmonei visą informaciją ir duomenis ir atsakyti už visus trečių šalių skundus dėl konfidencialumo pažeidimų, neteisėto informacijos panaudojimo, dokumentų klastojimo ir t.t.
5.10 Klientas turi užtikrinti, kad testuojami asmenys suteikia visą būtiną informaciją (jei yra prašoma), mėginius ir medžiagas Įmonei ir nuodugniai užpildo visus Įmonės pateiktus dokumentus ir formas. To nepadarius, atsiranda testo rezultatų vėlavimo, tikslumo sumažėjimo tikimybė ir tai gali paveikti testo, kaip įkalčio vertę ir tokiais atvejais Įmonė neprisiima jokios atsakomybės už vėlavimus ir netikslumus. Be to, Įmonė neprisiima atsakomybės už nekokybiškus, per ilgai užtrukusius testus tuo atveju, jei mėginio kokybė yra prasta ar jo yra per mažai. Pakartotiniai tyrimai yra apmokestinami iš naujo. (Žiūrėkite punktą 4.6)
5.11 Klientas turi užtikrinti, kad Numatytasis asmuo suvokia konfidencialumo poreikį, ir kad jis neturėtų duomenų nutekinti asmenims, kurie nebuvo testuojami. Taip pat žiūrėti 4.11 straipsnį.
5.12 Jei Klientas sutinka su šiais terminais ir sąlygomis, jis gali pasirašyti sutartį su Įmone. Pasirašyta sutartis, laikoma parašas ant SUTIKIMO FORMOS, kuri yra pridedama prie DNR mėginių surinkimo komplekto.
6. Paslaugų kainos
6.1 Kainos už Įmonės Paslaugas yra nustatomos, keičiamos ir tikrinamos pačios Įmonės. Visos kainos detaliai nurodytos Įmonės dabartinių kainų sąraše. Įmonės kainų sąrašą galima rasti tinklalapyje arba paprašyti tiekėjo.
6.2 Express Paslauga – tai papildomas mokestis, kuris yra priskaičiuojamas prie standartinės testo kainos, už atsiradusius papildomus kaštus dėl skubos tvarka daromų testų ir greito jų rezultatų pateikimo.
7. Apmokėjimas ir atsisakymas
7.1 Įmonė patvirtins Paslaugų Užsakymą tada, kai visa reikiama pinigų suma bus sumokėta Įmonei.
7.2 Jei Klientas pageidauja nutraukti Paslaugų užsakymą prieš mėginių išsiuntimą klientui ir nepraėjus nustatytam 7 dienų laikotarpiui nuo Paslaugos Užsakymo:
7.2.1 Jis turėtų informuoti Įmonę raštu(el. arba standartiniu paštu), ir sumokėti administracines (įmonės patirtas) išlaidas;
7.2.2 Įmonė grąžins Klientui pinigus, sumokėtus už jo pasirinktą testą, atskaičiavus patirtas įmonei išlaidas.
7.3 Jei Klientas pageidauja nutraukti sutartį po 7 dienų nuo pinigų sumokėjimo dienos arba jei DNR mėginių komplektas jau yra išsiųstas klientui, pinigai negrąžinami.
7.4 Apmokėti galima kreditine kortele, tiesioginiu banko pavedimu ar grynaisiais pinigais. Mokant kreditine kortele, kreditinės kortelės mokesčius apmoka Įmonė, o visais kitais būdais tuo pasirūpinti turi Klientas. Pinigų suma gauta už užsakytas paslaugas turi būti tokia, kokia yra nurodyta Įmonės Kainų Sąraše.
7.5 Mėginiams atsiųsti Klientas turi tris mėnesius, skaičiuojant nuo Paslaugos Užsakymo pasirašymo datos. Jei Jis to nepadaro, jo sąskaita užšaldoma. Paslaugos atnaujinimas apmokestinamas 50 eur. mokesčiu.
7.6 Atsisakius DNR tyrimo, kai DNR mėginių pristatymas ir atsiskaitymas už DNR tyrimą yra kurjeriui grynais COD, administracinis mokestis yra 20 eur., jį privaloma sumokėti per 2 d.d. nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.
8. Laikas ir pristatymas
Klientui pateiktos tyrimo atlikimo datos yra orientacinės ir neesminė sutarties dalis, todėl Įmonė neatsako už Kliento nuostolius patirtus dėl vėlavimo. Tokia sąlyga yra keliama todėl, kad neįmanoma užtikrinti ar trečiųjų šalių  asmenys ir įmonės neužlaikys proceso. Įmonė neatsako už jokius Paslaugų pristatymo vėlavimus ir laikas nėra svarbiausias sutarties faktorius.
9. Rizika
Visos rizikos, kartu ir DNR mėginiai, kurie pateikti Klientui, Klientui ir atitenka. Visos teisės į visus testų rezultatus lieka Įmonėje, kol Klientas pilnai neatsiskaito už užsakytą DNR tyrimą.
10. Mėginių saugojimas ir sunaikinimas
Įmonė įsipareigoja sunaikinti visus testuotų asmenų DNR mėginius, be išimties po trijų mėnesių nuo testų rezultatų paskelbimo Numatytajam asmeniui.
11. Autorinės teisės ir intelektualinė nuosavybė
Visų, Įmonės pateiktų, dokumentų, literatūros ir ataskaitų nuosavybės teisės priklauso Įmonei.

Kontaktai:

EasyDNA LT
UAB “PureproLT”
Užnerio g. 1, Kaunas LT-47484
Tel: +370620 44744
Email: info@easydna.lt

Šioje svetainėje naudojami slapukai, siekiant suteikti jums geresnę vartotojo patirtį. Naudodamiesi šia svetaine arba uždarydami šį pranešimą sutinkate su mūsųCookies notice